ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าชั้นปีที่ ปี2-5 (รหัส64-61)ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง ขั้นตอนขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีที่ 2-5 ที่เคยได้กู้ปีการศึกษา 2564 แล้วคาดว่าจะประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

สแกนเอกสารทั้งหมดแล้วเข้าไปกรอก”แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน(กยศ.)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ที่https://forms.office.com/r/HrN26AB2GB

หน้าซองจดหมายส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.