ประกาศ สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และผู้ยืมรายใหม่(ปี2-5) ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง ขั้นตอนขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯภายในวันที่ 24 มิ.ย.65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ชั้นปีที่ 2-5 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯภายในวันที่ 24 มิ.ย.65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และผู้ยืมรายใหม่(ปี2-5)

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และผู้ยืมรายใหม่(ปี2-5)

สแกนเอกสารทั้งหมดแล้วเข้าไปกรอก”แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน(กยศ.)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565ที่ https://forms.office.com/r/HrN26AB2GB

ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบDSLปีการศึกษา2565

เข้าใช้งานระบบกู้ยืมฯ(DSL)ของนักศึกษาhttps://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

Leave a Reply

Your email address will not be published.