ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2565 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 2/2565

 

ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ เทอม2/2565

หน้าซองใส่เอกสารการกู้ยืมฯส่งถึงมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.