นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และ รายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61)นักศึกษาที่มีรายชื่อแจ้งความประสงค์กู้ยืมฯเทอม 1/2565 แล้วให้นักศึกษาเข้าประชุมออนไลน์ เพื่อประชุมชี้แจงขั้นตอนการยื่นกู้ผ่านระบบของกองทุนฯ

เข้าร่วมประชุมได้ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aceG-2SXGtaOsy8nnENKErtJRut2IzMmL_fRYnzjtY-Y1%40thread.tacv2/1656477828268?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ff3360-835a-4276-9463-9495b95b37b6%22%2c%22Oid%22%3a%225b7cba63-a893-4b60-903f-8b16820903c3%22%7d

ประกาศครั้งที่ 2 นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศครั้งที่ 2 นักศึกษาที่มีรายชื่อเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และผู้ยืมรายใหม่(ปี2-5) ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง ขั้นตอนขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯภายในวันที่ 24 มิ.ย.65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ชั้นปีที่ 2-5 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯภายในวันที่ 24 มิ.ย.65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้ แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าชั้นปีที่ ปี2-5 (รหัส64-61)ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง ขั้นตอนขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีที่ 2-5 ที่เคยได้กู้ปีการศึกษา 2564 แล้วคาดว่าจะประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2565 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 สแกนเอกสารทั้งหมดแล้วเข้าไปกรอก”แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน(กยศ.)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ที่https://forms.office.com/r/HrN26AB2GB

รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และรายใหม่ ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาเข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อประชุมชี้แจงการให้กู้ยืมสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ(กยศ.) ชั้นปีที่1 รหัส 65 และรายใหม่ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aceG-2SXGtaOsy8nnENKErtJRut2IzMmL_fRYnzjtY-Y1%40thread.tacv2/1655954849627?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ff3360-835a-4276-9463-9495b95b37b6%22%2c%22Oid%22%3a%225b7cba63-a893-4b60-903f-8b16820903c3%22%7d

รับสมัครงาน บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด

รับสมัคร Sales Executive พื้นที่ บางนา นนทบุรี พระราม 2 รายได้ 15,000-20,000 บาท/เดือน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

ประกาศ สำหรับรายใหม่ ชั้นปี 2-5 (รหัส 64,63,62,61) ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

“แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.)สำหรับผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (รหัส64-61)” ที่ https://forms.office.com/r/uFVLDuVfSv การขอรหัสผ่านเข้าระบบ DSL เพื่อเตรียมการกู้  

ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส65 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1.การขอรหัสผ่านเข้าระบบ DSL เพื่อเตรียมการกู้ยืมฯ ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” 2.แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ที่ https://forms.office.com/r/V1g9u8CvPt วิธีใช้บริการ e-Mail มหาวิทยาลัย