ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ในประกาศนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2565 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 2/2565

  ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ เทอม2/2565 หน้าซองใส่เอกสารการกู้ยืมฯส่งถึงมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ สำนักปลัดองค์การบริหารตำบลวัดแค) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2566

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 1.“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” 2.“ทุนเฉพาะปีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับที่ได้รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ปีการศึกษา 2565 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับที่ได้รับทุนเฉพาะปีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2565  

ประกาศ ครั้งที่2 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศครั้งที่ 2 รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน สำหรับ ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินคืน (สแกนและส่งเอกสาร)สำหรับนักศึกษาที่มีายชื่อในประกาศฉบับที่ 2

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน สำหรับ ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินคืน (สแกนและส่งเอกสาร)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดการและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

ประกาศครั้งที่ 3 นักศึกษาที่มีรายชื่อ ในประกาศครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ในประกาศครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศครั้งที่ 2 นักศึกษาที่มีรายชื่อ ในประกาศครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ในประกาศครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว