มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยหากสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ผ่านสถานศึกษา ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566

ประกาศนักศึกษาที่ได้สิทธิ์ให้กู้ยืมฯ ตามประกาศนี้ ต้องดำเนินการส่งเอกสารทุกอย่าง ให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์กู้ยืมฯในปีการศึกษา2565

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการส่งเอกสารทุกอย่าง ให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์กู้ยืมฯในปีการศึกษา2565 ขั้นตอนการทำแบบยืนยันฯรายใหม่และปี1

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่ 1 /2565 ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้เรียบร้อย ภายใน วันที่ 21 ต.ค. 65

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่ 1 /2565 ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้เรียบร้อย ภายใน วันที่ 21 ต.ค. 65

ประกาศครั้งที่1 นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม เทอม1/65 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศครั้งที่1 นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง วิชาการเงินและการบัญชี 1อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 ทุน

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่บุตรชาวนครนายก ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 และมีผลการเรียน เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มีความประพฤติดี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรของชาวนครนายก (แบบ มชย.1)  

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2- 5 ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยและยื่นกู้ฯผ่านระบบ DSL ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่ 1 /2565

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่ 1 /2565 ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยและยื่นกู้ฯผ่านระบบ DSL ภายใน วันที่ 26 ก.ย. 65  

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าไปดำเนินการในระบบ DSL ให้เรียบร้อย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ปี1 รหัส65และรายใหม่ ปี2-5ที่ยังไม่แก้ไขฯข้อมูลในระบบ DSL รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ปี1 รหัส65และรายใหม่ ปี2-5 ที่ยังไม่ยื่นกู้ยืมฯในระบบ DSL