ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯทุกชั้นปี ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมฯเทอม 1/2565

ขั้นตอน การทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 / 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2-5 ผู้กู้รายเก่า และรายเก่าเว้นกู้ ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่1/2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 และ รายใหม่ชั้นปีที่ 2-5

ประกาศ รายงานสถานะการตรวจเอกสาร แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 (รายเก่า และรายเก่าเว้นกู้)

รายงานสถานะนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ที่ส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่เป็นนักศึกษาที่เรียนเกินจำนวนปีที่กำหนดตามหลักสูตร 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องลาพักการศึกษา กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมเรียนมาตลอดหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่เคยลาพักการศึกษาหรือป่วยจนต้องพักการศึกษา

ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลใน Google form นี้ เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กองทุนฯ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 https://forms.gle/9TKFLWjmUbB2de299

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.)ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาเข้าไปยื่นกู้ผ่าน ระบบ DSL และได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนฯแล้ว ให้นักศึกษาเข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aceG-2SXGtaOsy8nnENKErtJRut2IzMmL_fRYnzjtY-Y1%40thread.tacv2/1656477828268?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ff3360-835a-4276-9463-9495b95b37b6%22%2c%22Oid%22%3a%225b7cba63-a893-4b60-903f-8b16820903c3%22%7d

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้จัดการร้านฝึกหัด ไม่จำกัดสาขาที่จบ มีบุคลิกภาพดี รักในงานบริการ

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ยืมฯที่ได้รับการอนุมัติค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) “

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ยืมฯที่ได้รับการอนุมัติค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) “

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และ รายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61)ที่มีรายชื่อเข้าไปดำเนินการ ยื่นคำขอกู้ยืมฯพร้อมแนบเอกสารในระบบ DSL ให้เรียบร้อย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 65 และรายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61)ให้เข้าไปดำเนินการ ยื่นคำขอกู้ยืมฯพร้อมแนบเอกสารในระบบ DSL ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 11 ส.ค. 65