ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-4   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา

ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.(2ก.) ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา

ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.(1ก.) ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา

ประกาศรายงานสถานะการส่งเอกสาร สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯรายใหม่

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2- 4 ที่มีสถานะเอกสารว่า ” ศูนย์สนเทศฯ ได้รับเอกสารขอกู้ยืมฯ แล้ว “ อ่านรายละเอียดเรื่อง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมฯ คำอธิบาย ScanQRCode เข้ากลุ่ม LINE ตาม ลำดับที่เอกสาร กยศ.และ กรอ.

ประกาศรายงานสถานะการส่งเอกสาร สำหรับนักศึกษา กรอ. (2ก.)

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2- 4 ที่มีสถานะเอกสารว่า ” ศูนย์สนเทศฯ ได้รับเอกสารขอกู้ยืมฯ แล้ว “ อ่านรายละเอียดเรื่อง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมฯ คำอธิบาย ScanQRCode เข้ากลุ่ม LINE ตาม ลำดับที่เอกสาร กยศ.และ กรอ.

ประกาศรายงานสถานะการส่งเอกสาร สำหรับนักศึกษา กยศ. (1ก.) และรายเก่าเว้นกู้

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2- 4 ที่มีสถานะเอกสารว่า ” ศูนย์สนเทศฯ ได้รับเอกสารขอกู้ยืมฯ แล้ว “ อ่านรายละเอียดเรื่อง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ขอกู้ยืมฯ คำอธิบาย ScanQRCode เข้ากลุ่ม LINE ตาม ลำดับที่เอกสาร กยศ.และ กรอ.

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯชั้นปีที่ 2-4 เรื่อง การนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารทั้งหมด

1. รายเก่าต่อเนื่อง ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 นาเอกสารแบบคาขอกู้ยืมเงินฯพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจาปี 2563 ส่งตามที่อยู่ที่นัดนักศึกษาไว้ในประกาศ “รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2562 แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯชั้นปีที่ 2-4 (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง) เรื่อง การนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารทั้งหมด

1. รายเก่าต่อเนื่อง ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 นำเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจำปี 2563 ส่งตามที่อยู่ที่นัดนักศึกษาไว้ในประกาศ “รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และกรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2562 แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา