รายงานสถานะการได้รับเมล์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ที่ส่งเอกสารเข้าเมล์ new2@dusit.ac.th

ดาวน์โหลดรายงานสถานะการได้รับเมล์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ที่ส่งเอกสารเข้าเมล์ new2@dusit.ac.th

ประกาศขั้นตอนส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง E-mail” ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินฯ ประจำปีการศึกษา 2564 รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ที่เคยได้กู้ปีการศึกษา 2563 และคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2564

ประกาศขั้นตอนส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาง E-mail” ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

ขั้นตอนการส่งเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินฯ ประจำปีการศึกษา 2564 รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ที่เคยได้กู้ปีการศึกษา 2563 และคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2564  

ประกาศขั้นตอนการเตรียมเอกสารแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ (กยศ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ (กยศ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ฯ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้เทอม 2/2563(ส่งเอกสารทาง E-mail)

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่องในเทอม 2/2563 1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่เอกสาร วัน เวลา แล้วดำเนินการตามรายละเอียดของประกาศ 2. ถ้านักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ไม่ดำเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศนี้ จะถือว่า นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ประกาศสำหรับ นักศึกษาผู้กู้ (กรอ.) ชั้นปีที่ 2-4 (ในมหาวิทยาลัย) ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้เทอม 2/2563(ส่งเอกสารทาง E-mail)

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่องในเทอม 2/2563 1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่เอกสาร วัน เวลา แล้วดำเนินการตามรายละเอียดของประกาศ 2. ถ้านักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ไม่ดำเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศนี้ จะถือว่า นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

ประกาศสำหรับ นักศึกษาผู้กู้ (กยศ.) ชั้นปีที่ 2-4 (ในมหาวิทยาลัย) ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้เทอม 2/2563(ส่งเอกสารทาง E-mail)

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่องในเทอม 2/2563 1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่เอกสาร วัน เวลา แล้วดำเนินการตามรายละเอียดของประกาศ 2. ถ้านักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ไม่ดำเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศนี้ จะถือว่า นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563