ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯชั้นปีที่ 2-4 เรื่อง การนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารทั้งหมด

1. รายเก่าต่อเนื่อง ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 นาเอกสารแบบคาขอกู้ยืมเงินฯพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจาปี 2563 ส่งตามที่อยู่ที่นัดนักศึกษาไว้ในประกาศ “รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2562 แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯชั้นปีที่ 2-4 (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง) เรื่อง การนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารทั้งหมด

1. รายเก่าต่อเนื่อง ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 นำเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจำปี 2563 ส่งตามที่อยู่ที่นัดนักศึกษาไว้ในประกาศ “รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และกรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2562 แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา

ประกาศนัดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) ผ่านทาง Video Call ในโปรแกรม Line

1.ตรวจสอบรายชื่อ และวัน – เวลาการนัดสัมภาษณ์ 2.คำอธิบายการเข้ากลุ่มเพื่อรับการสัมภาษณ์

ประกาศนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ฯ สำหรับนักศึกษา รหัส 59 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี)

1.ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 59 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 2.ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้กู้ 3.ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ปี 63 4.กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ  

ประกาศกำหนดการยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ กยศ./กรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 – 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1. ประกาศ กยศ.กรอ ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 2.ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้กู้ 3.ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ปี63 4.กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

ประกาศกำหนดการยื่นแบบคำขอกู้ กยศ./กรอ. สำหรับนักศึกษารหัส59 ภาคเรียนที่1-2563(หลักสูตรปริญญาตรี5ปี)

1. กำหนดการยื่นแบบคำขอกู้ กยศ.กรอ 1-2563 สำหรับนักศึกษารหัส59 2.ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้กู้ 3.ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ปี63 4.กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

ประกาศนัดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/2562

1.ประกาศนัดเซ็นค่าเล่าเรียน นศ.ชั้นปีที่ 2-4 กยศ.ลักษณะที่ 1 2.ประกาศนัดเซ็นค่าเล่าเรียน นศ.ชั้นปีที่ 2-4 กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)