ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (รวมทุกชั้นปี)

1.รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ. กรอ.  ภาคเรียนที่ 1-2562 (รวมทุกชั้นปี) 2.เอกสารคำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ.-กรอ.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา(ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์) ปีการศึกษา 2562