ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2564 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 2/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วคาดว่าที่มีความประสงค์จะขอกู้ต่อภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ “รายชื่อผู้กู้ยืมฯที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”ฉบับที่ 2

ประกาศ  “รายชื่อผู้กู้ยืมฯที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”ฉบับที่ 2

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ยืมฯที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” ฉบับที่ 1

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ยืมฯที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” ฉบับที่ 1

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา (ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์)ปีการศึกษา2564

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ปี64.docx ใบสมัครขอรับทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ ปี2564

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

 ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 19 พ.ย.2564 หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษา สละสิทธิ์ไม่ประสงค์กู้ยืมฯในปีการศึกษา2564

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้นักศึกษาส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 19 พ.ย.2564 หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษา สละสิทธิ์ไม่ประสงค์กู้ยืมฯในปีการศึกษา2564

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดรับทุนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าช่วยเหลือและลดผลกระทบแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี ให้เข้าถึงการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน100 ทุน

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดรับทุนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษจำนวน 100 ทุน

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2564 ใบสมัครขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาโควิด-19

ประกาศนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ที่มีรายชื่อตามประกาศ ที่เลือกกู้ค่าเล่าเรียนในระบบ DSLไม่ต้องชำระค่าเทอมโดยกองทุนฯจะโอนเงินค่าเทอมให้มหาวิทยาลัยโดยตรง

นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ที่มีรายชื่อตามประกาศ ที่เลือกกู้ค่าเล่าเรียนในระบบ DSL

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ส่งเอกสารกู้ยืมเงินฯภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ส่งเอกสารกู้ยืมเงินฯภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564