ประกาศกำหนดการยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ กยศ./กรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63

1. ประกาศ กยศ.กรอ ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2.ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้ก 3.ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ปี63 4.กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (รวมทุกชั้นปี)

1.รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ. กรอ.  ภาคเรียนที่ 1-2562 (รวมทุกชั้นปี) 2.เอกสารคำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ.-กรอ.

ประกาศรายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 62)

1. รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 1-2562 2.เอกสารคำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชีกองทุน กยศ.-กรอ.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา(ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์) ปีการศึกษา 2562