ประกาศนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่1(รหัส62) ที่รายงานตัวและแจ้งความประสงค์ขอกู้ไว้เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2562

ประกาศกิจกรรม การยื่นแบบคำขอกู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่1 รหัส 62 ที่รายงานตัว ณ วันที่ 29 มิ.ย. 62

1.ตารางกิจกรรมการยื่นแบบคำขอกู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 2.เอกสารแจ้งความประสงค์ขอยื่นแบบคำขอกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 62 (ปี 1) 3.แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้ขอกู้ปี 2562 4.เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ปี 2562 5.ใบกิจกรรมที่นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอน ปี 2562

ประกาศนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่1(รหัส62) ที่รายงานตัวและแจ้งความประสงค์ขอกู้ไว้เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562

ประกาศกิจกรรม การยื่นแบบคำขอกู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่1 รหัส 62 ที่รายงานตัว ณ วันที่ 25 พ.ค. 62

1.ตารางกิจกรรมการยื่นแบบคำขอกู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 2.เอกสารแจ้งความประสงค์ขอยื่นแบบคำขอกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 62 (ปี 1) 3.แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้ขอกู้ปี 2562 4.เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ปี 2562 5.ใบกิจกรรมที่นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอน ปี 2562

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1-4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี