ประกาศครั้งที่ 2 นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศครั้งที่ 2 นักศึกษาที่มีรายชื่อเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และผู้ยืมรายใหม่(ปี2-5) ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง ขั้นตอนขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯภายในวันที่ 24 มิ.ย.65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ชั้นปีที่ 2-5 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯภายในวันที่ 24 มิ.ย.65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้ แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และรายใหม่ ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาเข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อประชุมชี้แจงการให้กู้ยืมสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ(กยศ.) ชั้นปีที่1 รหัส 65 และรายใหม่ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aceG-2SXGtaOsy8nnENKErtJRut2IzMmL_fRYnzjtY-Y1%40thread.tacv2/1655954849627?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ff3360-835a-4276-9463-9495b95b37b6%22%2c%22Oid%22%3a%225b7cba63-a893-4b60-903f-8b16820903c3%22%7d

ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส65 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1.การขอรหัสผ่านเข้าระบบ DSL เพื่อเตรียมการกู้ยืมฯ ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” 2.แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ที่ https://forms.office.com/r/V1g9u8CvPt วิธีใช้บริการ e-Mail มหาวิทยาลัย

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รหัส64,63,62 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 3/2564 สำหรับนักศึกษา ประเภท 1 มีความประสงค์กู้ยืมฯค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ประเภท 2 มีความประสงค์กู้ยืมฯเฉพาะค่าเล่าเรียน

ขั้นตอนการทำเอกสารการกู้ยืมฯภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2564 (ประเภท 1และประเภท 2) แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่3/2564 หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการให้กู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ…..นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลผ่าน Microsoft Forms ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค.2565ดังนี้ 1.นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ https://forms.office.com/r/sw3kkhF9AS 2.นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนแต่ประสงค์กู้ค่าครองชีพ https://forms.office.com/r/VFwzyJ7Mnx และรอประกาศขั้นตอนต่อไปในวันที่ 18 พ.ค.2565

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) “

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) “