เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

บริการข้อมูลและแหล่งทุนการศึกษา

พันธกิจ

  1. บริการข้อมูลและแหล่งทุนการศึกษา
  2. บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  3. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

โครงสร้างองค์กร

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นหน่วยงานที่งานสนับสนุนการศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2016-07-04_14-21-46

บุคลากร

ดร.สมธีราภ์  พรมศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศฯ
โทร 0-2244-5198

นางสาวอมรา เหมพิทักษ์
โทร 0-2244-51998
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ

นางสาวบุษกร สมทอง
โทร 0-2244-5199
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ

นางวิยะดา เอี่ยมเรียง
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร 0-2244-5199

นางณฐมน งามสง่า
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร. 02-244-5198

นายสมชัย  จารุธนกิจพานิช
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร. 02-244-5199

นายสำราญ  สร้อยศิริสุนทร
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร. 02-244-5198