เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

บริการข้อมูล  แหล่งทุนการศึกษา  พัฒนาปัญญาชน

พันธกิจ

  1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาและอาชีพและงานทุนการศึกษา
  2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  3. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างองค์กร

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นหน่วยงานที่งานสนับสนุนการศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2016-07-04_14-21-46

บุคลากร

ผศ . ทิพย์วิมล กิตติวราพล
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศฯ
โทร 0-2244-5198
นางสาวบุษกร สมทอง
รองผู้อำนวยการศูนย์สนเทศฯ
โทร 0-2244-5199
นางธนิยา วรรณพงษ์
เลขานุการ
โทร 0-2244-5198
นางสาวอมรา เหมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร 0-2244-5199
นางวิยะดา เอี่ยมเรียง
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร 0-2244-5199
นางสาวจารุวรรณ พึ่งจิตต์ตน
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร 0-2668-9508
นางณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร. 02-244-5198