AIS Contact Center รับสมัคร Call Center และ Telesales สาขากรุงเทพฯ และนครราชสีมา

AIS Contact Center รับสมัคร Call Center และ Telesales สาขากรุงเทพฯ และนครราชสีมา สนใจสมัครงาน Scan QR Code กันได้เลย ………………………………………………………………………. AIS Contact Center (ภาษาไทย) บริการด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา รายได้เฉลี่ย 15,000-25,000 บาท /

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่1(รหัส66) และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมฯจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการกู้ยืมฯในระบบ DSL ให้เรียบร้อย

รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส66) และรายใหม่ ที่ยังไม่แก้ไขเอกสารในระบบ DSL

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

อ่าน ได้ที่ https://ebooks.dusit.ac.th/detail.php?recid=3691

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่1(รหัส66) และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมฯจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)แล้วให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดมายังมหาวิทยาลัย

ใบปะหน้าเอกสารสำหรับเอกสารที่ต้องส่งมหาวิทยาลัย (ตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน) ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมฯกยศ. ผ่านระบบ DSL เทอม1/2566 ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ กยศ.ผ่านระบบDSL เทอม1/2566 หน้าซองจดหมาย สำหรับส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย  

ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯชั้น ปี2-4 (ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีและรายเก่าเว่นกู้) รายงานสถานะการตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

รายงานสถานะนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ที่ส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ใบปะหน้าเอกสาร (สำหรับตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน) ขั้นตอน การทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 / 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2-4 ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี และรายเก่าเว้นกู้ หน้าซองจดหมาย สำหรับส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมทุกชั้นปี(ปี1-4) ห้าม บันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ในระบบ DSL ด้วยขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการ บันทึกค่าเล่าเรียนแบบรายคน ในระบบDSL

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนฯแล้วในปีการศึกษา 2566 ให้นักศึกษาเข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFhabGIxV5xNNUnYD49tiqk5HXVY3ZU1TIndLKcckCfQ1%40thread.tacv2/1693467870262?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ff3360-835a-4276-9463-9495b95b37b6%22%2c%22Oid%22%3a%225b7cba63-a893-4b60-903f-8b16820903c3%22%7d

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปี 2566

รายละเอียดและใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปี 2566    

ประกาศขยายเวลาสำหรับสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส66) และรายใหม่ ปี2-4 ที่มีความประสงค์กู้ยืมฯ (กยศ. ) ประจำปีการศึกษา2566 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนที่1-3 ให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วิดีโอแนะนำวิธีการยื่นกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE https://www.youtube.com/watch?v=fIue7Noed-c&t=869s คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล สำหรับผู้กู้ยืมเงิน https://www.studentloan.or.th/system/files/files/news/FINALVersion%202_0.pdf นักศึกษา​โปรดศึกษาวิธียื่นคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL ด้วย+++เวลาบันทึกข้อมูลในระบบจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด โปรดศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนลงมือปฏิบัติ

ประกาศผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี2-ปี4) ที่เป็นนักศึกษาที่เรียนเกินจำนวนปีที่กำหนดตามหลักสูตร 2 กรณี คือกรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องลาพักการศึกษา กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมเรียนมาตลอดหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่เคยลาพักการศึกษาหรือป่วยจนต้องพักการศึกษา

ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลใน Microsoft Forms นี้ เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กองทุนฯ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สำหรับผู้กู้ยืมเงิน