“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

อ่าน ได้ที่ https://ebooks.dusit.ac.th/detail.php?recid=3691

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปี 2566

รายละเอียดและใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปี 2566    

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 1.“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” 2.“ทุนเฉพาะปีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับที่ได้รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ปีการศึกษา 2565 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับที่ได้รับทุนเฉพาะปีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2565  

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดการและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยหากสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ผ่านสถานศึกษา ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 ทุน

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่บุตรชาวนครนายก ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 และมีผลการเรียน เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มีความประพฤติดี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรของชาวนครนายก (แบบ มชย.1)