ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม โดยเขียนเรียงความประกวดหัวข้อ “คุณธรรม…สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร” ชิงทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 20 ทุนๆละ 8,000 บาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nanmee.com/news_event.php?fieldID=186&cate=2