ประกาศ เรื่องการกู้ยืมฯเทอม 2/2566 สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2566 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 2/2566

ปี66แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม2-66 ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ เทอม2-66 ปี66แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม2-66 หน้าซองใส่เอกสารกู้ยืมถึงมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศรับสมัคร กลุ่ม 2_66 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบสมัครขอรับทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศครั้งที่ 2 รายชื่อผู้กู้เพิ่มเติมที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) ถ้าไม่มีชื่อในประกาศนี้ให้รอประกาศครั้งต่อไป คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา ในกรณีที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน กดที่นี่สำหรับ ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินคืน (สแกนและส่งเอกสาร)  

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) ถ้าไม่มีชื่อในประกาศนี้ให้รอประกาศครั้งต่อไป คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา ที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน สำหรับ ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินคืน (สแกนและส่งเอกสาร)    

ประกาศ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมในปีการศึกษา 2566 แล้ว มีความประสงค์กู้ยืมฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566

  ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่2/2566 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกสารข้อ2.แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯภาคเรียนที่2/66 หน้าซองจดหมาย สำหรับส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย  

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯปี 1 (รหัส66)และ รายใหม่ทุกชั้นปี นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯในภาคเรียนที่ 1 /2566ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อย ภายใน วันที่ 16 ต.. 2566

นักศึกษาที่มีรายชื่อกู้ยืมลักษณะที่1 ตามประกาศถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯในภาคเรียนที่ 1 /2566ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อย ภายใน วันที่ 16 ต.ค. 66 นักศึกษาที่มีรายชื่อกู้ยืมลักษณะที่2 ตามประกาศถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯในภาคเรียนที่ 1 /2566ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อย ภายใน วันที่ 16 ต.ค. 66

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่1(รหัส66) และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมฯจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการกู้ยืมฯในระบบ DSL ให้เรียบร้อย

รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส66) และรายใหม่ ที่ยังไม่แก้ไขเอกสารในระบบ DSL

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

อ่าน ได้ที่ https://ebooks.dusit.ac.th/detail.php?recid=3691

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่1(รหัส66) และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมฯจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)แล้วให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดมายังมหาวิทยาลัย

ใบปะหน้าเอกสารสำหรับเอกสารที่ต้องส่งมหาวิทยาลัย (ตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน) ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมฯกยศ. ผ่านระบบ DSL เทอม1/2566 ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ กยศ.ผ่านระบบDSL เทอม1/2566 หน้าซองจดหมาย สำหรับส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย