ทุนการศึกษาโครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (75 ชั่วโมง)

 

คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  2. มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
  3. มีความประพฤติดีเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การทำงาน

นักศึกษาต้องทำงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ดังนี้

  1. ทำงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 75 ชั่วโมง / เดือน
  2. กรณีที่ทำงานไม่ถึง 75 ชั่วโมง / เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/เดือน  ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง
  3. ถ้าปฏิบัติงานไม่ถึงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า 35 ชั่วโมง / เดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในเดือนนั้น
  4. นักศึกษาต้องเขียน “บัญชีเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา 75 ชั่วโมง” ส่งที่ศูนย์สนเทศฯทุกวันที่ 30 ของเดือนที่มาปฏิบัติงาน ถ้าไม่ส่งตรงตามเวลาที่กำหนด จะได้รับเงินค่าตอบแทนล่าช้า

ค่าตอบแทน

  1. นักศึกษาที่ทำงานครบ 75 ชั่วโมง/เดือน  หรือมากกว่า 75 ชั่วโมง/เดือน จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท
  2. หากนักศึกษาทำงานไม่ครบตามเกณฑ์ 75 ชั่วโมง แต่มากกว่า 35 ชั่วโมง / เดือน จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงๆละ 40 บาท                                                                                                                                       ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (75ชั่วโมง)