ประกาศ เรื่องการกู้ยืมฯเทอม 2/2566 สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2566 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 2/2566

ปี66แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม2-66 ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ เทอม2-66 ปี66แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม2-66 หน้าซองใส่เอกสารกู้ยืมถึงมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศรับสมัคร กลุ่ม 2_66 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบสมัครขอรับทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศครั้งที่ 2 รายชื่อผู้กู้เพิ่มเติมที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) ถ้าไม่มีชื่อในประกาศนี้ให้รอประกาศครั้งต่อไป คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา ในกรณีที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน กดที่นี่สำหรับ ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินคืน (สแกนและส่งเอกสาร)