ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ครั้งที่ 3 นักศึกษาที่ได้สิทธิกู้ยืมฯที่ได้สิทธิ์กู้ยืมในปีการศึกษา2565ที่มีความประสงค์กู้ยืมฯเทอม3/2565

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 3-2565-65- ขั้นตอนการทำเอกสารกู้ยืมฯเทอม3 ปี 65 รอบที่ 3 ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ขั้นตอนการทำเอกสารกู้ยืมฯเทอม3 ปี 65 รอบที่ 3 ประเภทที่ 3 หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมฯในปีการศึกษา 2565 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 3-2565 ขั้นตอนการทำเอกสารกู้ยืมฯเทอม3ปี65 รอบที่2 ประเภทที่1 และ 2 ขั้นตอนการทำเอกสารกู้ยืมฯเทอม3ปี65 รอบที่2 ประเภทที่ 3 หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมฯในปีการศึกษา 2565 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการให้กู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2565 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมปีการศึกษา 2565 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษาเข้าไปส่งเอกสารและกรอกข้อมูลผ่าน https://forms.office.com/r/xtLneEwJeF ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พ.ค.66

รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่าทุกชั้นปี ( รหัส65-62 ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะหลักสูตรภาคบังคับ e-Learning ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าทุกชั้นปี เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน สำหรับ ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินคืน (สแกนและส่งเอกสาร)ผ่าน https://forms.office.com/r/3mamR89mVt