ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 และ รายใหม่ ทุกชั้นปี ที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมเงินกับ กยศ. ผ่านระบบ DSLให้เรียบร้อย ภายในวันพุธที่ 16 ส.ค. 2566

ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วิดีโอแนะนำวิธีการยื่นกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE https://www.youtube.com/watch?v=fIue7Noed-c&t=869s คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล สำหรับผู้กู้ยืมเงิน https://www.studentloan.or.th/system/files/files/news/FINALVersion%202_0.pdf นักศึกษา​โปรดศึกษาวิธียื่นคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL ด้วย+++เวลาบันทึกข้อมูลในระบบจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด โปรดศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนลงมือปฏิบัติ

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯรายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 65-63) เรื่อง ขั้นตอนขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินปี 2566 (SDU 01) และเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน ที่นี่ **ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินปี 2566 (SDU 01) และเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน 2.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์กู้ยืมปี 2566 ผ่านระบบ Microsoft Forms ที่นี่ 3.หน้าซองจดหมายส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย/หรือมาส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย **รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง

ประกาศสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส66) และรายใหม่ทุกชั้นปี ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส66) และรายใหม่ทุกชั้นปี เข้าไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันว่า นักศึกษามีความต้องการกู้ยืมเงินจาก(กยศ.) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

ลงทะเบียน ที่นี่ https://forms.office.com/r/0WppncXP8G

ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส66) และรายใหม่ทุกชั้นปี เรื่อง ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ปี2566และเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินทั้งหมดให้เรียบร้อย สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 และผู้ยืมรายใหม่ทุกชั้นปี 2.สแกนเอกสารทั้งหมดแล้วไปกรอก แบบฟอร์มแสดงความประสงค์กู้ยืมปี2566 ผ่านระบบ Microsoft Forms ที่ https://forms.office.com/r/fCXLtUtdbD 3.นำเอกสารที่สแกนแล้วทั้งหมดไปยื่นขอกู้ยืมเงินกับกยศ.ผ่านระบบ DSL ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ

ประกาศ รายชื่อผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติค่าเทอมภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จากกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืนจากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ให้ดำเนินการตามดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2565 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) ใบคำร้องขอคืนเงินของนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนไปแล้วบางส่วน สำหรับ ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินคืน (สแกนและส่งเอกสาร)สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ

ขอเชิญนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) และรายใหม่ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา(กยศ.) ปีการศึกษา 2566”

ประกาศครั้งที่ 3 นักศึกษาที่มีรายชื่อเพิ่มเติมในประกาศครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศครั้งที่ 3 นักศึกษาที่มีรายชื่อเพิ่มเติมในประกาศครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่ 3 /2565 ให้ดำเนินการส่งเอกสารหรือแก้ไขเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ให้เรียบร้อย

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่ 3 /2565 ให้ดำเนินการส่งเอกสารหรือแก้ไขเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ให้เรียบร้อย

ประกาศครั้งที่ 2 นักศึกษาที่มีรายชื่อเพิ่มเติมในประกาศครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติมในประกาศครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว