ประกาศครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เท่านั้น ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2566 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

  ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3 ปีการศึกษา 2566 หน้าซองจดหมายใส่เอกสารกู้ยืมฯถึงมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม3 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2566 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ห้นักศึกษาเข้าไปส่งเอกสารและกรอกข้อมูลผ่าน https://forms.office.com/r/LY3v3X1dnq ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เม.ย.67

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการ 1. ใบเสร็จรับเงิน 2.ขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) ถ้าไม่มีชื่อในประกาศนี้ให้คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา(ระบบบริการการศึกษา) คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา ที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน