ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (75ชั่วโมง)

ใบสมัครขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

หนังสือให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน-กยศ.108

แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน-กรอ.-207

แบบรายงานสถานภาพการศึกษา กยศ.204

คำร้องทั่วไป

หนังสือรับรองรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน-กรอ.-208

ใบคำร้องขอคืนเงินจากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)