เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร

ดร.สมธีราภ์  พรมศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศฯ
โทร 0-2244-5198

นางสาวอมรา เหมพิทักษ์
โทร 0-2244-5198
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ

นางสาวบุษกร สมทอง
โทร 0-2244-5199
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ

นางสาวณฐมน งามสง่า
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร. 02-244-5197

นายสมชัย  จารุธนกิจพานิช
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร. 02-244-5197

นายสำราญ  สร้อยศิริสุนทร
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร. 02-244-5197

นางสาว กมลชนก ปลื้มภิรมย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศฯ
โทร. 02-244-5197