ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส67) และรายใหม่ทุกชั้นปี เรื่อง ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

แก้ไขปี1แบบแจ้งความประสงค์7-07-67doc (2) 2. สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วเข้าไปกรอก แบบฟอร์มส่งตรวจเอกสารกู้ยืมฯกยศ.ปีการศึกษา 2567 กับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Microsoft Forms ที่ https://forms.office.com/r/jeWQEh4UQS คลิกที่นี่ การยื่นสำเนาบัตรประชาชนในการกู้ยืมที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

ขอเชิญนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) และรายใหม่ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม “กยศ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:เตรียมพร้อมก่อนกู้ ประจำปีการศึกษา 2567”

ประกาศสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส67) และรายใหม่ทุกชั้นปี

เข้ากลุ่มLINE OpenChat ที่นี่ กรอกข้อมูลยืนยันความประสงค์กู้ยืมฯ(กยศ.) ที่นี่ คลิก..เข้าประชุมออน์ไลน์ผ่าน ZOOM Meeting ID: 963 6603 2844 Passcode: sdu

ประกาศ เรื่องการให้กู้ยืมเทอม3/2566 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2566 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในเทอม3/2566

ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3 ปีการศึกษา 2566 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม3 ปีการศึกษา 2566 หน้าซองใส่เอกสารกู้ยืมฯ เทอม3-2566 ถึงมหาวิทยาลัย  

ประกาศครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เท่านั้น ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2566 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

  ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3 ปีการศึกษา 2566 หน้าซองจดหมายใส่เอกสารกู้ยืมฯถึงมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม3 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2566 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ห้นักศึกษาเข้าไปส่งเอกสารและกรอกข้อมูลผ่าน https://forms.office.com/r/LY3v3X1dnq ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เม.ย.67

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการ 1. ใบเสร็จรับเงิน 2.ขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) ถ้าไม่มีชื่อในประกาศนี้ให้คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา(ระบบบริการการศึกษา) คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา ที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน

ประกาศ เรื่องการกู้ยืมฯเทอม 2/2566 สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2566 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 2/2566

ปี66แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม2-66 ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ เทอม2-66 ปี66แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม2-66 หน้าซองใส่เอกสารกู้ยืมถึงมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศรับสมัคร กลุ่ม 2_66 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบสมัครขอรับทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบตรวจสอบคุณสมบัติ