ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1รหัส59 ที่มอบตัวเป็นนักศึกษา ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

1.กิจกรรม กยศ.1/2559 (ชั้นปีที่1 รหัส59)
2.ใบแจ้งความประสงค์ชั้นปีที่ 1 รหัส 59