ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ที่ได้แจ้งประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2559

1.รายชื่อรหัส 59 ทดแทนผู้สละสิทธิ์

2.ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้