ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ที่มอบตัววันที่ 5 ก.ค. 2559

1. กิจกรรม กยศ.1-2559 (ชั้นปีที่1 รหัส59)
2.ใบแจ้งความประสงค์ชั้นปีที่ 1 รหัส 59