ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 รอบ Admission ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59

1. รายชื่อนศ.รหัส59 รอบแอดมิดชั่น
2.ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้