ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายเก่า ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 (เฉพาะในมหาวิทยาลัย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 2 กันยายน 2559

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.รายเก่า ชั้นปีที่ 1 รหัส59
2. ขั้นตอนการทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ปี 2559