ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1รหัส59 ที่มอบตัวเป็นนักศึกษา ณ วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559

กิจกรรม กยศ.1-2559 (ชั้นปีที่1 รหัส59)
ใบแจ้งความประสงค์(ชั้นปีที่1 รหัส59)