ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯชั้นปีที่ 2-4 (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง) เรื่อง การนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารทั้งหมด

1. รายเก่าต่อเนื่อง ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 นำเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจำปี 2563 ส่งตามที่อยู่ที่นัดนักศึกษาไว้ในประกาศ “รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และกรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2562 แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563”
2. รายเก่าที่เว้นกู้ในปีการศึกษา2562 ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 ติดต่อส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจาปี 2563 ที่ศูนย์การศึกษานอกที่นักศึกษาศึกษาอยู่ ภายในวันที่    16 – 24 ก.ค.63
3. รายใหม่ ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 ส่ง “เอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจาปี 2563 ” ที่ศูนย์การศึกษานอกที่นักศึกษาศึกษาอยู่ ภายในวันที่ 16 – 24 ก.ค. 63
นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315                      โทร  02-2445199 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 ก.ค. 63 เวลา 8.30-16.30 น. ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.                       ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง)