ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯชั้นปีที่ 2-4 เรื่อง การนัด วัน เวลา สถานที่ นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารทั้งหมด

1. รายเก่าต่อเนื่อง ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 นาเอกสารแบบคาขอกู้ยืมเงินฯพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจาปี 2563 ส่งตามที่อยู่ที่นัดนักศึกษาไว้ในประกาศ “รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 รายเก่าที่ได้กู้ปีการศึกษา 2562 แล้วคาดว่าประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ในปีการศึกษา 2563”

2. รายเก่าที่เว้นกู้ในปีการศึกษา2562 ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 ส่ง “เอกสารแบบคาขอกู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจาปี 2563 ” ทางไปรษณีย์ ส่งถึง คุณบุษกร โต๊ะที่ 6 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-244-5199 ภายในวันที่ 16 – 24 ก.ค. 63 โดยให้ระบุชื่อผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามลาดับที่ ดังนี้ “ศูนย์การศึกษา-รายเก่าเว้นกู้ – ชื่อ นามสกุล ” ตัวอย่างชื่อผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น กทม. -รายเก่าเว้นกู้-นายขจร มีมานะ

3. รายใหม่ ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 ส่ง “เอกสารแบบคาขอกู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอกู้ยืมฯประจาปี 2563 ” ทางไปรษณีย์ ส่งถึง คุณบุษกร โต๊ะที่ 6 ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   (อาคาร 3 ห้อง 315 ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-244-5199 ภายในวันที่ 16 – 24 ก.ค. 63 โดยให้ระบุชื่อผู้ส่งทางไปรษณีย์ตามลาดับที่ ดังนี้ “ศูนย์การศึกษา-รายใหม่ – ชื่อ นามสกุล ” ตัวอย่างชื่อผู้ส่งทางไปรษณีย์ เช่น กทม. -รายใหม่-นายขจร มีมานะ

นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯอาคาร 3 ห้อง 315                       โทร 02-2445199 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 ก.ค. 63 เวลา 8.30-16.30 น. ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.                       ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สาหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 2 – 4