ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่1(รหัส66) และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมฯจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการกู้ยืมฯในระบบ DSL ให้เรียบร้อย

รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส66) และรายใหม่ ที่ยังไม่แก้ไขเอกสารในระบบ DSL

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

อ่าน ได้ที่ https://ebooks.dusit.ac.th/detail.php?recid=3691

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่1(รหัส66) และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมฯจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)แล้วให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดมายังมหาวิทยาลัย

ใบปะหน้าเอกสารสำหรับเอกสารที่ต้องส่งมหาวิทยาลัย (ตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน) ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมฯกยศ. ผ่านระบบ DSL เทอม1/2566 ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ กยศ.ผ่านระบบDSL เทอม1/2566 หน้าซองจดหมาย สำหรับส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย  

ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯชั้น ปี2-4 (ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีและรายเก่าเว่นกู้) รายงานสถานะการตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

รายงานสถานะนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ที่ส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ใบปะหน้าเอกสาร (สำหรับตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน) ขั้นตอน การทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 / 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2-4 ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี และรายเก่าเว้นกู้ หน้าซองจดหมาย สำหรับส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมทุกชั้นปี(ปี1-4) ห้าม บันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ในระบบ DSL ด้วยขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการ บันทึกค่าเล่าเรียนแบบรายคน ในระบบDSL

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนฯแล้วในปีการศึกษา 2566 ให้นักศึกษาเข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFhabGIxV5xNNUnYD49tiqk5HXVY3ZU1TIndLKcckCfQ1%40thread.tacv2/1693467870262?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ff3360-835a-4276-9463-9495b95b37b6%22%2c%22Oid%22%3a%225b7cba63-a893-4b60-903f-8b16820903c3%22%7d

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปี 2566

รายละเอียดและใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปี 2566    

ประกาศขยายเวลาสำหรับสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส66) และรายใหม่ ปี2-4 ที่มีความประสงค์กู้ยืมฯ (กยศ. ) ประจำปีการศึกษา2566 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนที่1-3 ให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วิดีโอแนะนำวิธีการยื่นกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE https://www.youtube.com/watch?v=fIue7Noed-c&t=869s คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล สำหรับผู้กู้ยืมเงิน https://www.studentloan.or.th/system/files/files/news/FINALVersion%202_0.pdf นักศึกษา​โปรดศึกษาวิธียื่นคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL ด้วย+++เวลาบันทึกข้อมูลในระบบจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด โปรดศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนลงมือปฏิบัติ

ประกาศผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี2-ปี4) ที่เป็นนักศึกษาที่เรียนเกินจำนวนปีที่กำหนดตามหลักสูตร 2 กรณี คือกรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องลาพักการศึกษา กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมเรียนมาตลอดหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่เคยลาพักการศึกษาหรือป่วยจนต้องพักการศึกษา

ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลใน Microsoft Forms นี้ เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กองทุนฯ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สำหรับผู้กู้ยืมเงิน  

ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 และ รายใหม่ ทุกชั้นปี ที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมเงินกับ กยศ. ผ่านระบบ DSLให้เรียบร้อย ภายในวันพุธที่ 16 ส.ค. 2566

ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วิดีโอแนะนำวิธีการยื่นกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE https://www.youtube.com/watch?v=fIue7Noed-c&t=869s คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล สำหรับผู้กู้ยืมเงิน https://www.studentloan.or.th/system/files/files/news/FINALVersion%202_0.pdf นักศึกษา​โปรดศึกษาวิธียื่นคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL ด้วย+++เวลาบันทึกข้อมูลในระบบจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด โปรดศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนลงมือปฏิบัติ