ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เท่านั้น ที่เป็นรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯแล้ว)มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในปีการศึกษา 2567

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินปี 2566 (SDU 01) และเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน ที่นี่ 2.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์กู้ยืมปี 2567 ผ่านระบบ Microsoft Forms ที่นี่ 3.หน้าซองจดหมายส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย/หรือมาส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย **รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2567  

ประกาศ เรื่องการให้กู้ยืมเทอม3/2566 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2566 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในเทอม3/2566

ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3 ปีการศึกษา 2566 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม3 ปีการศึกษา 2566 หน้าซองใส่เอกสารกู้ยืมฯ เทอม3-2566 ถึงมหาวิทยาลัย  

รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่าทุกชั้นปี ( รหัส66-64 ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะหลักสูตรภาคบังคับ e-Learning ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าทุกชั้นปี เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ประจำปี 2567 (สำหรับส่งมหาวิทยาลัย)

ประกาศครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เท่านั้น ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2566 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

  ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3 ปีการศึกษา 2566 หน้าซองจดหมายใส่เอกสารกู้ยืมฯถึงมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม3 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯในปีการศึกษา 2566 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ห้นักศึกษาเข้าไปส่งเอกสารและกรอกข้อมูลผ่าน https://forms.office.com/r/LY3v3X1dnq ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เม.ย.67

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการ 1. ใบเสร็จรับเงิน 2.ขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) ถ้าไม่มีชื่อในประกาศนี้ให้คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา(ระบบบริการการศึกษา) คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา ที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน

ประกาศ เรื่องการกู้ยืมฯเทอม 2/2566 สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2566 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 2/2566

ปี66แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม2-66 ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ เทอม2-66 ปี66แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเทอม2-66 หน้าซองใส่เอกสารกู้ยืมถึงมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศรับสมัคร กลุ่ม 2_66 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบสมัครขอรับทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศครั้งที่ 2 รายชื่อผู้กู้เพิ่มเติมที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) ถ้าไม่มีชื่อในประกาศนี้ให้รอประกาศครั้งต่อไป คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา ในกรณีที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน กดที่นี่สำหรับ ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินคืน (สแกนและส่งเอกสาร)  

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) ถ้าไม่มีชื่อในประกาศนี้ให้รอประกาศครั้งต่อไป คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษา ที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน สำหรับ ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินคืน (สแกนและส่งเอกสาร)