ประกาศกิจกรรม การยื่นแบบคำขอกู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่1 รหัส 62 ที่รายงานตัว ณ วันที่ 25 พ.ค. 62

1.ตารางกิจกรรมการยื่นแบบคำขอกู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
2.เอกสารแจ้งความประสงค์ขอยื่นแบบคำขอกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 62 (ปี 1)
3.แบบคำขอกู้ยืมสำหรับผู้ขอกู้ปี 2562
4.เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ปี 2562
5.ใบกิจกรรมที่นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอน ปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *