ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ กยศ.(2ก.) ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา สถานที่ ที่นัดนักศึกษาส่งเอกสาร ”

2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร ดังนี้ 1)สำเนาใบแจ้งหนี้เทอม 1/63 หรือสำเนาใบเสร็จเทอม 1/63 2)สำเนาใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63 3)สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 4)เฉพาะนักศึกษาอายุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง สำเนาบัตรประชาชาชนของผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกัน หมายถึง บิดา หรือมารดา เลือกคนใดคนหนึ่ง หรือ ผู้ปกครอง ตามที่ผู้กู้ยืมได้แนบเอกสารประกอบไว้ในแบบคำขอกู้ยืมฯปีการศึกษา2563 )

3. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศให้ครบถ้วนทุกรายการ มิเช่นนั้น นักศึกษาจะไม่ได้รับการตรวจเอกสารจากคณะกรรมการ

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯรายเก่าชั้นปีที่ 2-4 ที่ยื่นเอกสารขอกู้ประจำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีชื่อ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 ก.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.(2ก.) ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *