ประกาศนัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-4   ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา สถานที่ ที่นัดนักศึกษาส่งเอกสาร ”

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-4 ที่ยื่นเอกสารขอกู้ประจำเทอม 1/2563 แล้วแต่ไม่มีชื่อ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 ก.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *