ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ( ที่ไม่ได้มาตามนัดเมื่อวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 )

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายละเอียดเอกสาร วัน เวลา สถานที่ ที่นัดนักศึกษาส่งเอกสาร ”

2. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามประกาศให้ครบถ้วนทุกรายการ มิเช่นนั้น นักศึกษาจะขาดคุณสมบัติในการกู้ยืมฯ

3. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร 1)สำเนาใบแจ้งหนี้เทอม 1/63 หรือสำเนาใบเสร็จเทอม 1/63 2)สำเนาใบลงทะเบียนเรียนเทอม1/63 3)สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 4)เฉพาะนักศึกษาอายุยังไม่ครบ20ปี ให้ส่ง สำเนาบัตรประชาชาชนของผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกัน หมายถึง บิดา หรือมารดา เลือกคนใดคนหนึ่งเท่านั้น หรือ ผู้ปกครอง ตามที่ผู้กู้ยืมได้ระบุไว้และได้แนบเอกสารประกอบไว้ในแบบคำขอกู้ยืมฯประจำปีการศึกษา2563 )

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 (ที่ไม่ได้มาตามนัดเมื่อวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 ) และไม่มีชื่อ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445199 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 ต.ค. 63 เวลา 8.30 – 16.30 น.(ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *