ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่ วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตาม ” รายการที่นักศึกษาต้องดำเนินการ ”

2. ให้นักศึกษาผู้กู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ “ เอกสารครบผ่านเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที่ 1 และ เอกสารครบผ่านเกณฑ์ กยศ.ลักษณะที่ 2 ” อ่านประกาศ เรื่อง ” ขั้นตอนการทำสัญญา ผ่านระบบ e-Studentloan” แล้วดำเนินการทำสัญญาตามขั้นตอนที่ได้อ่านนั้น พร้อมดำเนินการส่งเอกสารได้ตามวันเวลาที่ประกาศ

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ รายเก่า ที่ยื่นเอกสารขอกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว ไม่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 )โทร 02-2445198- 9 ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 ต.ค. 2563 วัน และ เวลา ราชการ ( 8.30 -16.30 น.)

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ (รายเก่า) ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ (รายใหม่) ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

3.ขั้นตอนการทำสัญญา ผ่านระบบ e-Studentloan

4.หนังสือขอความอนุเคราะห์ลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *