ประกาศ “รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2563)

นักศึกษาผู้กู้ ที่มีรายชื่อให้ จด รุ่นที่ ลำดับที่ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม 1/2563 ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จค่าเทอม 1/2563 ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้นที่ 1

2. ได้ชำระค่าเทอม 1/2563 แล้ว ให้นักศึกษา เข้าระบบบริหารการศึกษาที่ https://academic.dusit.ac.th เลือกเมนู “ ข้อมูลทุนการศึกษา ” เลือก รายการขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ./กรอ. เพื่อ พิมพ์รายงาน มาเขียนรายละเอียด และเตรียมเอกสารตาม ใบคำร้องขอรับเงินคืน ให้ครบ แล้วจึงนำใบคำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.ส่งที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้นที่ 1 เพื่อให้กองคลังดำเนินการ คืนเงินค่าเทอม ให้นักศึกษาผู้กู้ทางบัญชีธนาคารตามที่นักศึกษาผู้กู้ได้ส่งเอกสารไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *