ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่3 ปีการศึกษา 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)                                                                                                                                                      โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าครองชีพ 40,000 บาทต่อปีการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *