ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินการขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ดำเนินการขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.