ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และรายใหม่ ชั้นปี 2-5 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ (กยศ.) ประจำปีการศึกษา2565 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และรายใหม่ปี 2-5ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯประจำปีการศึกษา 2565และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.