ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และ รายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61)ที่มีรายชื่อเข้าไปดำเนินการ ยื่นคำขอกู้ยืมฯพร้อมแนบเอกสารในระบบ DSL ให้เรียบร้อย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 65 และรายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61)ให้เข้าไปดำเนินการ ยื่นคำขอกู้ยืมฯพร้อมแนบเอกสารในระบบ DSL ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 11 ส.ค. 65

Leave a Reply

Your email address will not be published.