ประกาศผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่เป็นนักศึกษาที่เรียนเกินจำนวนปีที่กำหนดตามหลักสูตร 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องลาพักการศึกษา กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมเรียนมาตลอดหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่เคยลาพักการศึกษาหรือป่วยจนต้องพักการศึกษา

ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลใน Google form นี้ เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กองทุนฯ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

https://forms.gle/9TKFLWjmUbB2de299

Leave a Reply

Your email address will not be published.