บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดรับทุนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าช่วยเหลือและลดผลกระทบแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี ให้เข้าถึงการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน100 ทุน

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดรับทุนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษจำนวน 100 ทุน

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2564 ใบสมัครขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาโควิด-19