ประกาศผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่เป็นนักศึกษาที่เรียนเกินจำนวนปีที่กำหนดตามหลักสูตร 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องลาพักการศึกษา กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมเรียนมาตลอดหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่เคยลาพักการศึกษาหรือป่วยจนต้องพักการศึกษา

ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลใน Google form นี้ เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กองทุนฯ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 https://forms.gle/9TKFLWjmUbB2de299

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และ รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.)ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาเข้าไปยื่นกู้ผ่าน ระบบ DSL และได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนฯแล้ว ให้นักศึกษาเข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aceG-2SXGtaOsy8nnENKErtJRut2IzMmL_fRYnzjtY-Y1%40thread.tacv2/1656477828268?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ff3360-835a-4276-9463-9495b95b37b6%22%2c%22Oid%22%3a%225b7cba63-a893-4b60-903f-8b16820903c3%22%7d

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้จัดการร้านฝึกหัด ไม่จำกัดสาขาที่จบ มีบุคลิกภาพดี รักในงานบริการ

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ยืมฯที่ได้รับการอนุมัติค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) “

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ยืมฯที่ได้รับการอนุมัติค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) “

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และ รายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61)ที่มีรายชื่อเข้าไปดำเนินการ ยื่นคำขอกู้ยืมฯพร้อมแนบเอกสารในระบบ DSL ให้เรียบร้อย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 65 และรายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61)ให้เข้าไปดำเนินการ ยื่นคำขอกู้ยืมฯพร้อมแนบเอกสารในระบบ DSL ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 11 ส.ค. 65

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และรายใหม่ ชั้นปี 2-5 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ (กยศ.) ประจำปีการศึกษา2565 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และรายใหม่ปี 2-5ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯประจำปีการศึกษา 2565และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) และรายใหม่ ปี2-5 เรื่องขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯกับมหาวิทยาลัย ปี1 รหัส65 นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯกับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (รหัส64-61) 1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯปี2565และเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และผู้ยืมรายใหม่(ปี2-5) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับ

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 10 ก.ค. 65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 10 ก.ค. 65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และ รายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61)นักศึกษาที่มีรายชื่อแจ้งความประสงค์กู้ยืมฯเทอม 1/2565 แล้วให้นักศึกษาเข้าประชุมออนไลน์ เพื่อประชุมชี้แจงขั้นตอนการยื่นกู้ผ่านระบบของกองทุนฯ

เข้าร่วมประชุมได้ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aceG-2SXGtaOsy8nnENKErtJRut2IzMmL_fRYnzjtY-Y1%40thread.tacv2/1656477828268?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ff3360-835a-4276-9463-9495b95b37b6%22%2c%22Oid%22%3a%225b7cba63-a893-4b60-903f-8b16820903c3%22%7d