สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดการและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *