ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสาร ผ่านระบบDSL ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 20 ก.ย. 64 นี้

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯ ในภาคเรียนที่ 1 /2564 ให้ยื่นกู้ ผ่านระบบ DSL ภายในวันที่ 15 ก.ย. 64

ขยายเวลา ส่งเอกสารของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯรายใหม่ และรายเก่า ทุกชั้นปี ที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ส่งไฟล์เอกสารดังนี้1.ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม 2.ใบลงทะเบียนเรียน วันนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

ประกาศ ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯรายใหม่ชั้นปีที่ 2-5และชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ส่งไฟล์เอกสารดังนี้ 1.ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม 2.ใบลงทะเบียนเรียน โดยสแกนไฟล์เอกสาร ทุกอย่างเป็นไฟล์PDF หรือภาพถ่ายแบบชัดเจนทุกหน้าของเอกสารทั้งหมดและเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น เพื่อส่งไฟล์เอกสารผ่าน E-mail ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2564

ประกาศ ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯรายเก่าชั้นปีที่ 2-5 ที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ส่งไฟล์เอกสารดังนี้ 1.ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม 2.ใบลงทะเบียนเรียน โดยสแกนไฟล์เอกสาร ทุกอย่างเป็นไฟล์PDF หรือภาพถ่ายแบบชัดเจนทุกหน้าของเอกสารทั้งหมดและเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น เพื่อส่งไฟล์เอกสารผ่าน E-mail ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2564

 

ทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สูญเสียบิดา มารดา ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ 0 2281 1902 , 0 22829596 ต่อ 119

ทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดาหรือผู้อุปการะจากสถานการณ์โควิท 19” จากบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

http://ทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสียบิดา มารดา หรือ ผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิท 19” จากบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

รายงานรายละเอียดการตรวจเอกสารแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินและเอกสารประกอบการยื่นกู้ผ่าน e-mail รอบที่ 2 ช่วงวันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564สำหรับนักศึกษารายใหม่ชั้นปีที่ 2- 5 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64

ประกาศ รอบ2 สำหรับนักศึกษารายใหม่ชั้นปีที2-5และนักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส64  

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน

คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ลักษณะที่ 1 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2564 ลักษณะที่ 2 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2564 ลักษณะที่ 3 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ พ.ศ. 2564

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 และผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ เท่านั้น!!!!!!!!!!! ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL ​​ปีการศึกษา​ 2564

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 และผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ เท่านั้น!!!!!!!!!!! ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL ​​ปีการศึกษา​ 2564 วิดีโอแนะนำวิธีการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ DSL https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัลสำหรับผู้กู้ยืมเงิน https://www.studentloan.or.th/…/manual%20for%20student… นักศึกษา​โปรดศึกษาวิธียื่นคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL ด้วย+++เวลาบันทึกข้อมูลในระบบจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด โปรดศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนลงมือปฏิบัติ