ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมฯในปีการศึกษา 2565 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการให้กู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2565 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมปีการศึกษา 2565 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษาเข้าไปส่งเอกสารและกรอกข้อมูลผ่าน https://forms.office.com/r/xtLneEwJeF ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พ.ค.66

รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่าทุกชั้นปี ( รหัส65-62 ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะหลักสูตรภาคบังคับ e-Learning ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าทุกชั้นปี เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปก่อนแล้วคืน จากบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 (สำหรับจด รุ่นที่ ลำดับที่) คำร้องขอคืนเงินของนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน สำหรับ ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินคืน (สแกนและส่งเอกสาร)ผ่าน https://forms.office.com/r/3mamR89mVt

บริษัท ไท่หยาง มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ มีความประสงค์ที่จะสรรหาพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดภาษาจีน (Chinese Coordinator) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ในประกาศนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการ ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว