ประกาศสำหรับ นักศึกษาผู้กู้ (รายเก่า) ชั้นปีที่ 1(ในมหาวิทยาลัย) ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2563 แล้วคาดว่าจะขอกู้เทอม 2/2563 (ส่งเอกสารทาง E-mail)

สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 1/2563 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่องในเทอม 2/2563

1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จด ลำดับที่เอกสาร วัน เวลา แล้วดำเนินการตามรายละเอียดของประกาศ

2. ถ้านักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ไม่ดำเนินการตามกิจกรรมในวันเวลาตามประกาศนี้ จะถือว่า นักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้เทอม 2/2563

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม1/2563 แล้วแต่ไม่มีชื่อ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สนเทศฯ (อาคาร 3 ห้อง 315 ) โทร02-2445198- 9 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มกราคม 2564 วันเวลาราชการ (เวลา 8.30 – 16.30 น.)

1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผู้ยืมเงิน (รายเก่า) ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

2.ขั้นตอนการส่งเอกสาร กยศ. และ กรอ. ผ่าน E-mail สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *