ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) และรายใหม่ ปี2-5 เรื่องขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯกับมหาวิทยาลัย ปี1 รหัส65

นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯกับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2,3,4,5 (รหัส64-61)

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯปี2565และเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และผู้ยืมรายใหม่(ปี2-5)

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และผู้ยืมรายใหม่(ปี2-5)

2.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วเข้าไปกรอก แบบฟอร์มแสดงความประสงค์กู้ยืมปี2565 ที่ https://forms.office.com/r/HrN26AB2GB

3.นำเอกสารที่สแกนแล้วทั้งหมดไปยื่นขอกู้ยืมกับกยศ.ผ่านระบบ DSL ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบDSLปีการศึกษา2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.